Központi irodánk06-22-401-317
Albertírsa06-53-585-967
Balmazújváros06-52-214-480
Budapest (XII. ker.)06-1-786-3325
Budapest (XXII. ker.)06-1-283-1204
Győr06-96-283-539
Hódmezővásárhely06-62-647-292
Karcag06-59-888-463
Monor06-29-784-626
Komló06-72-268-254
Mór06-22-401-317
Sopron06-99-363-750
Menü

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

A Summer Time Travel Kft. által szervezett utazások általános feltételei:

Szerződés, mely létrejött Egyfelől: Summer Time Travel Utazási Iroda (székhely: 8060 Mór, Hegy u. 8., értékesítési iroda: 8060 Mór, Deák Ferenc u. 28.) a továbbiakban Summer Time Travel Kft.

 Másfelől: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. A Summer Time Travel Kft. által szervezett külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 §-ainak és az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, az utazási szerződési feltételekben illetve az utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. Az utazási szerződés a jelentkezés nyilvántartásba vételét és az előleg befizetését követően a Summer Time Travel Kft. által küldött visszaigazolással és az utazási szerződés aláírásával jön létre az utas(ok) és a Summer Time Travel Kft. között a hivatkozott jogszabályok és a feltételek szerint. A visszaigazolás és az utazási szerződés egy példányát papír-alapon vagy – ha a szerződést elektronikus formába foglalják – más tartós adathordozón kell az utas rendelkezésére bocsátani. Utazásközvetítőnél történt jelentkezés esetén az utazási szerződés megkötésének szükséges feltétele a Summer Time Travel Kft. által megküldött visszaigazolás az utazás közvetítő részére. Ha a Summer Time Travel Kft. a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Summer Time Travel Kft. megküldi a feltétel nélküli visszaigazolást és az utas a fentiek szerinti utazási szerződést megköti. Ezen szerződéskötésig az utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a Summer Time Travel Kft. a befizetett előleget visszafizeti. Ugyanez az eljárás, ha a Summer Time Travel Kft. zárkózik el a fenti okokból a szerződéskötéstől.

3. Az általános utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésnek tartalmaznia kell az R. 4.§ (1) bek.-ében - az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén a R. 15.§ ában foglaltakat. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, a Summer Time Travel Kft. által kiadott utazási katalógus (tájékoztató vagy egyéb leírás) rögzíti, és a konkrét (utas által megrendelt) utazási szolgáltatások tárgyában benne foglaltak – amelyeket az utas (továbbiakban megrendelő, vagy utas) megismert és a szerződés aláírásával elfogad – az utazási szerződés részét képezik. Az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal (ha az utazási szerződés megkötése és az indulás között ennél rövidebb az idő, akkor legkésőbb az induláskor) írásban (utaslevélben) tájékoztatja a megrendelőt az R. 14. §-ában előírtakról. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a Summer Time Travel Kft. által közzé tett adatokban történt esetleges változásokról a Summer Time Travel Kft. írásban tájékozatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utassal és rögzíti, hogy a változtatásokat ismertette.

4. A megrendelő köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából eredő összes kárért és költségért a Summer Time Travel Kft. felelősséget nem vállal. Ezek illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik. Ha az utas a Summer Time Travel Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha a Summer Time Travel Kft. az utas javára szóló - az Utevr. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti - biztosítást kötött, a Summer Time Travel Kft. köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utasnak átadni. Amennyiben a biztosítást nem irodánknál kötik, az utas köteles maga gondoskodni saját biztosításáról. Utasbiztosítás hiányában a betegségből, balesetből és poggyászkárból adódó összes felelősség és költség az utast terheli.

5. A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a Summer Time Travel Kft. egyszeri foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek mértéke 5 000 Ft /fő módosítás. Áraink 1 euró=310 forint, 1 amerikai dollár = 250 forint árfolyamig érvényesek. A 2012.évi ÁFA törvény előírásai szerint a közölt árakra 27% áfát számolunk fel, amennyiben az utas a számlát nem a saját nevére állíttatja ki. A számla értékét nem kell áfával növelni, amennyiben az utas nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást végfelhasználóként (azaz nem továbbértékesítésre) vásárolja.

6. A Summer Time Travel Kft. - legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal - a részvételi díjat felemelheti az alábbi okokból:
- a szállítási költségek emelkedése (ideértve az üzemanyagköltségeket), - az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) emelkedése,
- deviza - a Summer Time Travel Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása.
A díjemelésnek arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és az utast haladéktalanul - az ok megjelölésével kell tájékoztatni. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és a Summer Time Travel Kft. a befizetett összeget az utasnak teljes egészében visszafizeti. Ha az utas nem áll el a fenti okból, akkor a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést. Ugyanez a követendő eljárás, ha a Summer Time Travel Kft. az utazási szerződés lényeges feltételeit kívánja módosítani. Az utas döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Summer Time Travel Kft.-t. Az utast az elállás ezen eseteiben is megilletik a Summer Time Travel Kft. elállására megszabott jogok.

7. Az utazás megkezdését megelőző 60.napnál korábbi szerződéskötés esetén a megrendelő a Summer Time Travel Kft. részére köteles a jelentkezéskor a részvételi díj 10%-ának megfelelő összegű foglalót és a részvételi díj 30%-ának megfelelő összegű előleget befizetni. Felhívjuk a figyelmet a foglaló szabályainak alkalmazására. A foglaló jogcímén befizetett részvételi díj 10%-ának megfelelő összeg, az utazás megkezdését megelőző 60.napig minősül foglalónak. (A foglaló összege a teljes részvételi díjba beleszámít). A szerződő fél az adott foglalót elveszíti amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését megelőző 60. nap előtt meghiúsul, és amennyiben a teljesítés a meghiúsulásáért a megrendelő a felelős. Nem a megrendelő érdekkörében felmerülő utazás meghiúsulás esetén a Summer Time Travel Kft. a kapott foglalót kétszeresen köteles a megrendelő részére visszatéríteni amennyiben az utazásmeghiúsulás nem a szerződés 8. pontjában közöltek miatt következik be. Az utazás megkezdését megelőző 59.naptól kezdődően az utas által foglaló jogcímen befizetett összeg vonatkozásában a foglaló szabályait nem kell alkalmazni és a befizetett összeg jogcíme automatikusan minden előzetes értesítés nélkül előlegre módosul. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozóan – figyelemmel a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeire – a szerződés-kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig a megrendelő nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a Summer Time Travel Kft. külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől és azt tárgytalannak tekinti. A megrendelő ez esetben köteles a Summer Time Travel Kft.-nek a szerződés 9/a pontjában közölt költségeit – az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti 15., illetve a szerződés-kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembe vételével – megtéríteni. Amennyiben az Utazásszervező szolgáltató partnerrel kötött szerződése 60 napon kívüli elállás esetén is fizetési kötelezettséget ír elő, ez esettben ezt a fizetési kötelezettséget a megrendelőre átháríthatja és a megrendelő által befizetett összegből levonhatja.
A Summer Time Travel Kft. a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak, amelyet a társas utazás megkezdése előtt a Summer Time Travel Kft. megbízottjának be kell mutatni. Társas utazás során az utas a Summer Time Travel Kft. útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe.
A repülő utakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy
- a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak,
- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy légitársaság cseréjére sor kerülhet,
- az útipoggyász feladható súlya charter gépen 15 kg/fő, és a menetrendszerű gépen 20 kg/fő, túlsúly csak menetrendszerű gépen lehetséges melyért az utasnak a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie. A poggyászsúly nem összevonható, térítésmenetesen fejenként egy csomag feladása lehetséges. Fapados légitársaságokkal (WizzAir,Ryanair, stb.) történő utazás esetén a poggyász szállítása térítés ellenében
- a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, és változhatnak

8. a Summer Time Travel Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől a következő indokok miatt: I. Nem az utas érdekkörében felmerült okból: - az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként. Amennyiben a Summer Time Travel Kft ilyen helyettesítő szolgáltatásra nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jegybanki alapkamat megfizetésével. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a díjkülönbözet az utast illeti. Az utast megilleti az elállással okozott kár (beleértve a nem vagyoni kárt is) megtérítése, kivéve: - vis maior: ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal el nem hárítható – az emberi életet és egészséget illetve vagyon biztonságot veszélyeztető – külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás stb.) merül fel, vagy - ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot sem éri el, és a Summer Time Travel Kft az elállásról a írásban tájékoztatta az utast az utazási szerződésben megjelölt határidőben. II. Az utas érdekkörében felmerült ok esetén: - a Summer Time Travel Kft.-t felelősség nem terheli. Nem minősül az utas érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el, mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely a Külügyminisztérium (külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv) honlapján „utazásra nem javasolt” célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül. Ez esetben a Summer Time Travel Kft. köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Summer Time Travel Kft. köteles a díjkülönbözetet visszatéríteni. Ebben az esetben az utas elállhat a szerződéstől vagy, ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a szerződést módosítani kell. Elállás esetén a Summer Time Travel Kft. a köteles a befizetett díjat visszafizetni.

9. A megrendelő által gyakorolható elállási jog
a) ha az utas az utazás megkezdése előtti 59 napon belül, de legkésőbb az utazást megelőző 4. munkanapon lemond, illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson, az alábbi bánatpénzt kell megfizetnie:
59-35 nap a részvételi díj 10 %-a;
35-21 nap a részvételi díj 30 %-a;
20-16 nap a részvételi díj 60%-a;
15-8 nap a részvételi díj 85%-a,
7 napon belül a részvételi díj 100%-a

Ha az utas lemondását nem közli, illetve nem mond le, vagy az utazást megelőző 7 napon belül mond le a részvételi díj 100%-át köteles a Summer Time Travel Kft.-nek megtéríteni. A Summer Time Travel Kft. ezen esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a befizetett díjból (a befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti. 

Menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke a fentiektől eltérő lehet, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező repülőjegyek (ideértve az illeték összegét is) csak 100% lemondási díj mellett törölhetők. Ilyen szerződés esetén az Utas köteles a Summer Time Travel Kft kárát megtéríteni lemondás esetén.

10. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 9/a pont szerinti bánatpénzt tartoznak megfizetni. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan személy részére engedményezni, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik. A megrendelő az engedményezésről köteles írásban a Summer Time Travel Kft.-t tájékoztatni, és az igazolt többletköltséget viselni. A többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

11. Ha az utas a Summer Time Travel Kft. által szervezett külföldi társasutazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a Summer Time Travel Kft.-t illető, az utas által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott bánatpénzt a Biztosítótársaság – amennyiben az utas ún. útlemondási (storno) biztosítást kötött – a biztosítás feltételei szerint megtéríti 35 napon belüli lemondás esetén. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt a társasutazáson, mert házastársa, gyermeke, szülője, testvére igazolt betegségéből vagy halálából eredően vált utazásképtelenné.

12. Amennyiben az utazás részvételi díja tartalmazza vagy a megrendelő az előleg befizetésekor ún. SZTORNÓ BIZTOSÍTÁS-t kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból eredő bánatpénz 80%-át megtéríti 35 napon belüli lemondás esetén. Ha azonban az utas saját hibájából az utazás megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.

13. A Summer Time Travel Kft. az utast csoportos társasutazás esetén – amennyiben a részvételi díj ezt tartalmazza - az ezen belül fizetendő biztosítási díj ellenében (betegség, baleset, poggyászkár esetére) a biztosítótársaságnál biztosítja. A szerződés kiegészítéséül szolgáló utazási katalógus (tájékoztató vagy egyéb információs anyag) tartalmazza annak pontos leírását, hogy az adott utazás részvételi díjában a biztosítás benne foglaltatik-e, valamint részletesen leírja az adott biztosítás fajtáját.

14. A Summer Time Travel Kft. felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.

a) Ha a Summer Time Travel Kft. az utazást - nem a szerződésnek megfelelően teljesíti köteles a díjat arányosan leszállítani, - nem teljesíti, köteles a díjat visszafizetni. Ha az utazás megkezdését követően a Summer Time Travel Kft. a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha a Summer Time Travel Kft. ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a Summer Time Travel Kft. köteles az utast az utazás kiinduló helyére, vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybe vett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni.

b) A Summer Time Travel Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

c) Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a Summer Time Travel Kft. felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis maior) jelentkező többletköltségek az utast terhelik.

d) A Summer Time Travel Kft. közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, így különösen a nemzetközi légi fuvarozásról szóló 1929. évi Varsói Egyezmény, a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló 1962. évi Párizsi Egyezmény, a Montrealban 1999. május 28.-án kelt nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény, a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK Rendelettel módosított 2027/97 EK Rendelet, a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 EK Rendelet.

e) Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

f) A Summer Time Travel Kft. segítséget nyújt az utasnak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazási szerződés hibásan kerül teljesítésre olyan harmadik személy magatartására visszavezethetően, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát a Summer Time Travel Kft. kellő gondossággal sem látta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani vagy a vis maior esete következett be.

g) Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, illetve annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ebben az utaskísérő köteles közreműködni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő (a helyszíni szolgáltató) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a Summer Time Travel Kft. tudomására hozni, jogvesztés terhe mellett. Ez a határidő és a jogvesztés jogkövetkezménye irányadó a kifogásokkal kapcsolatos kárigények benyújtására is. A hibás teljesítésből vagy az utazási szerződés nem-teljesítéséből eredő esetleges károkért való felelősség mértéke nem haladhatja meg szolgáltatási díj (részvételi díj) kétszeresét.

e.) A Summer Time Travel Kft. a légitársaság hibájáért (járat késések, kiesések, módosítások, poggyászproblémák stb.) felelősséget nem vállal.

15. A személyiségi jogok védelme érdekében az utasok nevét, tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezés időpontját –még sürgős esetben -sem adjuk meg harmadik személynek, kivéve ha azt az utas maga nem kérte. Kérjük elutazása előtt tájékoztassa erről hozzátartozóit.

16. A szerződő felek kinyilatkoztatják: a Summer Time Travel Kft. által szervezett utazások esetében az utazással kapcsolatos vitás kérdéseiket megegyezés útján igyekeznek rendezni. Ennek hiányában a Fejér Megyei Bíróság (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

Summer Time Travel Kft. MKEH regisztráció: U-001129. Vagyoni biztosíték: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelep.

A fentieket tudomásul vettem.

A betegség-, baleset-és poggyászbiztosításról, valamint az útlemondási biztosításról szóló tájékoztatót megismertem és feltételeit tudomásul vettem. Záradék: Csoportos utazás szervezése esetén (1 főt meghaladó) a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati, és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed az előleg, illetve a teljes körű részvételi díj feletti rendelkezésre is. Az irodával kötött szerződés teljesítéséért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal.

Nyilatkozat az Áfa törvény 206.§-a szerint (kérjük a megfelelőt megjelölni)

□ a szolgáltatás magánszemély utasként, nem adóalanyként veszi igénybe
□ adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe
□ adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe

Mór, 2016......………………….

......................................................................................................

Megrendelő

 

Partnereink közül: